^Strona główna
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
Get Adobe Flash player

Panel Rodzica

Wizyty

TydzieńTydzień467
MiesiącMiesiąc173
WszytkichWszytkich298893

Aktualności

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA CHATKA PUCHATKA W SWARZĘDZU

Cel procedury

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania
i odbierania dzieci z placówki przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnianych przez rodziców zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wejścia z rodzicami do placówki, do momentu odebrania dziecka z placówki, czyli powierzenia go pieczy rodzicom/ opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym do odbioru dziecka.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

1.     Rodzice/ prawni opiekunowie są obowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi. Rodzice lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela.

2.     Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osób upoważnionych.

3.     Personel ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania przez rodziców.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

1.     Dzieci przyprowadzają̨ i odbierają̨ z przedszkola Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.     Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez Rodziców bądź inne osoby upoważnione w godzinach od 6:30 do 8:15. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie.

3.     Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować jego pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola do oddziału dyżurującego. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur.

4.     W godzinach od 6:30 do 7:30 dzieci mogą przebywać w salach dyżurnych. Punktualnie od 8.30 czynne sa już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

5.     Nauczyciel/ pracownik przedszkola przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przedmioty, czy nie stanowią zagrożenia i czy są bezpieczne.

6.     Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe.

7.     Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.

Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki, dotyczy to dzieci po urazach z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi (gips, orteza, a także wszawica, itp.).

8.     Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe i wziewne należy zgłaszać pisemnie.

9.     Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i zdolność dziecka do przedszkola.

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.     Odbiór dzieci z placówki jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2.     Wydawanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka. Upoważnienia mogą być w każdej chwili odwołane lub zmienione na piśmie

3.     Wydanie dziecka upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel lub pomoc nauczyciela zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

4.     Z placówki nie wydamy dziecka na prośbę zgłaszaną telefonicznie innym osobom niż osobom upoważnionym. Tylko pisemne upoważnienia są respektowane.

5.     Rodzice odbierają dzieci do godziny do 17:00 .Rodzice lub osoba upoważniona zgłasza się po dziecko do sali lub do ogrodu informuje nauczyciela o odbiorze dziecka. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie przedszkola i ogrodu

6.     Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7.     Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy

8.     Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców o zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca, który wydaje dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica znajdującego się pod wpływem substancji odurzających. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki w zeszycie indywidualnym dziecka z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań

9.     Powtarzające się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona odbierająca dziecko z placówki znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających zgłaszane będą Policji lub Sądowi Rodzinnemu.

10.  Po zdarzeniu dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

11.  Życzenie Rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sadowe.

12. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sadu nie stanowi inaczej.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA Z PLACÓWKI LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1.     W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy (sytuacja losowa) Rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

2.     W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17:00 nauczycielka kontaktuje się z Rodzicami telefonicznie i informuje ich o tym fakcie.

3.     W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Rodzic obowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty za każdą rozpoczęta godzinę.

4.     Po upływie tego czasu oraz po wyczerpaniu się wszystkich możliwości odbioru dziecka przez Rodziców , po telefonicznej konsultacji z dyrektorem Przedszkola powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami).

5.     Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola zapoznani zostali wszyscy pracownicy placówki w dniu 30 sierpnia 2021r. a Rodzice na zebraniach grupowych na początku każdego roku szkolnego.

2.     Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, Rodziców dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

3.     Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.