ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.7.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz, Kierownikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz
Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Swarzędz.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny2024/2025 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
Data od do Etap rekrutacji
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
15 kwietnia 2024 r. 19 kwietnia 2024 r. Złożenie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w danym przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne do szkół, przedszkoli publicznych,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej
22 kwietnia 2024 r.,
godz. 8:00  6 maja 2024 r. godz. 16:00
Wypełnienie zgłoszenia w systemie elektronicznym i złożenie w szkole
podstawowej – dotyczy kandydatów do klasy pierwszej szkoły
podstawowej, którzy wybierają szkołę obwodową.
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie w placówce
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dla
kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu
szkoły oraz dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej.
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie w placówce
pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym – dla kandydatów do przedszkola bądź oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.
7 maja 2024 r. 9 maja 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola bądź oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
10 maja 2024 r., godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych
szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
10 maja 2024 r. godz. 12:00 17 maja 2024 r. godz. 16:00
Potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia
w formie pisemnego oświadczenia.
21 maja 2024 r., godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół
podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca
10 czerwca 2024 r. godz. 8:00  17 czerwca 2024 r. godz. 15:00
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie w placówce
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dla
kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu
szkoły oraz dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej.
Załącznik do zarządzenia Nr WOM.0050.1.7.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 stycznia 2024 r.
–––––––––––—————————————————————
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie w placówce
pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym – dla kandydatów do przedszkola bądź oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.
18 czerwca 2024 r. 19 czerwca 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola bądź oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
21 czerwca 2024 r., godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych
szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
21 czerwca 2024 r. godz. 12:00 27 czerwca 2024 r. godz. 16:00
Potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia
w formie pisemnego oświadczenia.
28 czerwca 2024 r., godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół
podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Procedura odwoławcza
1). W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
2). W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły
podstawowej bądź przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.