^Strona główna
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
Get Adobe Flash player

Panel Rodzica

Wizyty

TydzieńTydzień62
MiesiącMiesiąc1318
WszytkichWszytkich288375

Aktualności

Spotkanie adaptacyjne

    Spotkanie adaptacyjne
    dla Dzieci rozpoczynających
    przygodę z Przedszkolem
    odbędzie się 25.08.2022 o godzinie 10:00
    w Placówce Przedszkola Chatka Puchatka.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA CHATKA PUCHATKA W SWARZĘDZU

Cel procedury

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania
i odbierania dzieci z placówki przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnianych przez rodziców zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wejścia z rodzicami do placówki, do momentu odebrania dziecka z placówki, czyli powierzenia go pieczy rodzicom/ opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym do odbioru dziecka.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

1.     Rodzice/ prawni opiekunowie są obowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi. Rodzice lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela.

2.     Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osób upoważnionych.

3.     Personel ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania przez rodziców.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

1.     Dzieci przyprowadzają̨ i odbierają̨ z przedszkola Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.     Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez Rodziców bądź inne osoby upoważnione w godzinach od 6:30 do 8:15. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie.

3.     Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować jego pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola do oddziału dyżurującego. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur.

4.     W godzinach od 6:30 do 7:30 dzieci mogą przebywać w salach dyżurnych. Punktualnie od 8.30 czynne sa już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

5.     Nauczyciel/ pracownik przedszkola przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przedmioty, czy nie stanowią zagrożenia i czy są bezpieczne.

6.     Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe.

7.     Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.

Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki, dotyczy to dzieci po urazach z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi (gips, orteza, a także wszawica, itp.).

8.     Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe i wziewne należy zgłaszać pisemnie.

9.     Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i zdolność dziecka do przedszkola.

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.     Odbiór dzieci z placówki jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2.     Wydawanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka. Upoważnienia mogą być w każdej chwili odwołane lub zmienione na piśmie

3.     Wydanie dziecka upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel lub pomoc nauczyciela zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

4.     Z placówki nie wydamy dziecka na prośbę zgłaszaną telefonicznie innym osobom niż osobom upoważnionym. Tylko pisemne upoważnienia są respektowane.

5.     Rodzice odbierają dzieci do godziny do 17:00 .Rodzice lub osoba upoważniona zgłasza się po dziecko do sali lub do ogrodu informuje nauczyciela o odbiorze dziecka. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie przedszkola i ogrodu

6.     Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7.     Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy

8.     Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców o zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca, który wydaje dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica znajdującego się pod wpływem substancji odurzających. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki w zeszycie indywidualnym dziecka z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań

9.     Powtarzające się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona odbierająca dziecko z placówki znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających zgłaszane będą Policji lub Sądowi Rodzinnemu.

10.  Po zdarzeniu dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

11.  Życzenie Rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sadowe.

12. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sadu nie stanowi inaczej.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA Z PLACÓWKI LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1.     W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy (sytuacja losowa) Rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

2.     W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17:00 nauczycielka kontaktuje się z Rodzicami telefonicznie i informuje ich o tym fakcie.

3.     W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Rodzic obowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty za każdą rozpoczęta godzinę.

4.     Po upływie tego czasu oraz po wyczerpaniu się wszystkich możliwości odbioru dziecka przez Rodziców , po telefonicznej konsultacji z dyrektorem Przedszkola powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami).

5.     Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola zapoznani zostali wszyscy pracownicy placówki w dniu 30 sierpnia 2021r. a Rodzice na zebraniach grupowych na początku każdego roku szkolnego.

2.     Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, Rodziców dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

3.     Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

 

Opłaty za Przedszkole

Odliczenie za nieobecność dziecka w Przedszkolu

Odliczenie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu – już od pierwszego dnia nieobecności

Odliczenie opłat za koszt wyżywienia dziecka w Przedszkolu – należy zgłosić z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem aby odpis obejmował pierwszy dzień nieobecności.
W przypadku braku zgłoszenia – odliczenie następuje od 2 dnia nieobecności.

 

Zgłaszanie Nieobecności w Przedszkolu

w formie sms-a na numer telefonu +48 605 845 845

w formie maila na adres telefonu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za Przedszkole są regulowane na początku miesiąca w formie przelewu. Odliczenia są ujmowane w kolejnych miesiącach.
 Wpłaty należy regulować na konto bankowe Przedszkola.

/Sekretariat 11.09.2018/

Wyprawka Przedszkolaka

 

1. plastikowy kubek do picia wody 

2. odzież na zmianę  pozostawiona w szatni( w tym dużo par majtek, rajstop, koszulek, spodni)

3. obuwie domowe ze względów bezpieczeństwa nie klapki i nie pluszowe kapcie

4. poduszka małą i kocyk ( w przypadku dzieci 3- letnich )

5. fartuszek do prac plastycznych

6.Koniecznie nakrycie głowy zapasowe na czas letni,
   które zostaje w Przedszkolu na czas lata.(czapeczki, chusteczki, kapelusiki)

7. Na początku każdego miesiąca 10 zł na miesiąc lub 60 zł na 1/2 roku lub 120 zł za cały rok
   do Sekretariatu Przedszkola  na 2 papierowe ręczniki,
                                                          pudełko chusteczek higienicznych,
                                                          pudełko nawilżonych chusteczek,
     zakupuje Przedszkole w hurtowni papierniczej.

   Bardzo prosimy o podpisane każdej rzeczy należącej do dziecka
   oraz zadbanie o to aby odzież na zmianę była dostosowana do pogody.

   Dla wygody dziecka proszę pamiętać, by nie fundować maluszkowi sznurowanego obuwia,
   ale w miarę możliwości zapinane na rzepy.

   Pamiętajcie Drodzy Rodzice tu nie idzie o naszą wygodę, ale o to żeby Maluch poczuł się samodzielny
   i na pewno osiągnie sukces w przedszkolu.

   Dyrektor Przedszkola,

   Jolanta Raczyńska

Podkategorie

   Jadłospis  od 24.08.2020 do 28.08.2020

Dzień

Śniadanie

II Śniadanie

Obiad dieta A

Obiad dieta B

Poniedziałek

 

Kawa inka na mleku, herbata malinowa, pieczywo mieszane z masłem, sałatka grecka z serem feta, Serek Puszysty, pomidor , ogórek zielony,

g/dziecko 196, kcal/dziecko 299

Chrupki kukurydziane, banan, herbatka owocowa,

g/dziecko 92

kcal/dziecko 103

Zupa - Krupnik z kaszą jaglaną (9)

Drugie danie - Makaron spagetti w sosie bolońskim z czerwoną soczewicą, marchewką i pietruszką (1,3,9)

Napoj do obiadu - Woda mineralna

Zupa (B) - Krupnik z kaszą jaglaną (9)

Drugie danie (B) - Bezglutenowy makaron spagetti w sosie bolońskim z czerwoną soczewicą, marchewką i pietruszką (9)

Napoj do obiadu (B) - Woda mineralna

Wtorek

 

Płatki kukurydziane na mleku, herbata cytrynowa, pieczywo mieszane z masłem, szynka konserwowa , ogórkiem zielony,
g/dziecko 212,   kcal/dziecko 313

Ciastka wielozbożowe,
borówki
g/dziecko-60
kcal/dziecko-86

Zupa - Jarzynowa z nowalijkami i kalarepką (9)

Drugie danie - Kotlecik mielony z mięsa mieszanego, ziemniaki gotowane z koperkiem, surowka z ogorka kiszonego i papryki czerwonej (1,3,9)

Napoj do obiadu - Kompot owocowy z truskawką

Zupa (B) - Jarzynowa z nowalijkami i kalarepką (9)

Drugie danie (B) - Kotlecik mielony z mięsa mieszanego, ziemniaki gotowane z koperkiem, surowka z ogorka kiszonego i papryki czerwonej (9)

Napoj do obiadu (B) - Kompot owocowy z truskawką

Środa 

Kakao, herbata z owoców leśnych, pieczywo mieszane z masłem, ser żółty, pasta z szynki z ogórkiem,  pomidor ze szczypiorkiem,

g/dziecko 191, kcal 313

Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym z miodem ( borówka, morela, ananas), herbata miętowa

g/dziecko 112, kcal 84

Zupa - Krem ziemniaczany z prażonymi pestkami słonecznika i dyni (9)

Drugie danie - Szynka z rozmarynem i czosnkiem w sosie własnym, pyzy drożdżowe, surowka z białej kapusty z marchewką i kukurydzą (1,3,7,9)

Napoj do obiadu - Kompot jabłkowy ze śliwką

Zupa (B) - Krem ziemniaczany z prażonymi pestkami słonecznika i dyni (9)

Drugie danie (B) - Szynka z rozmarynem i czosnkiem w sosie własnym, kasza jaglana, surowka z białej kapusty z marchewką i kukurydzą (9)

Napoj do obiadu (B) - Kompot jabłkowy ze śliwką

Czwartek

 

Mleko z miodem, herbata owocowa, pieczywo mieszane z masłem, kiełbasa szynkowa, , serek Puszysty, papryka żółta, zielona, czerwona.

g/dziecko 180, kcal 295

Kasza jaglana na mleku z bakaliami i prażonym jabłuszkiem
g/dziecko 112, kcal 84

 Zupa - Ogorkowa ze śmietaną, koperkiem i młodą marchewką (7,9)

Drugie danie - Kurczak w sosie potrawkowym, ryż gotowany na parze, marchewka z groszkiem (1,7,9)

Napoj do obiadu - Kompot gruszkowy z agrestem

Zupa (B) - Ogorkowa z koperkiem i młodą marchewką (9)

Drugie danie (B) - Kurczak w sosie potrawkowym, ryż gotowany na parze, marchewka z groszkiem (9)

Napoj do obiadu (B) - Kompot gruszkowy z agrestem

Piątek

 

Kakao, herbata miętowa, pieczywo mieszane z masłem, pasta z makreli w pomidorach,  pomidor, rzodkiewka,

g/dziecko 177, kcal 329

Kryształki galaretki z jogurtem naturalnym z miodem,  jabłka
g/dziecko-51
kcal/dziecko-46

Zupa - Krem z pieczonej papryki i pomidora z grzankami prowansalskimi (1,9)

Drugie danie - Jajko sadzone, puree ziemniaczano-marchewkowe z masłem i mlekiem, brokuł gotowany na parze (1,3,7)

Napoj do obiadu - Kompot jabłkowy z rabarbarem

Zupa (B) - Krem z pieczonej papryki i pomidora ze słonecznikiem (9)

Drugie danie (B) - Aromatyczna pieczeń z fasoli z selerem naciowym, puree ziemniaczano-marchewkowe z masłem klarowanym, brokuł gotowany na

parze (7)

Napoj do obiadu (B) - Kompot jabłkowy z rabarbarem